Facebook

Twitter

YouTube

pl. Stefana Rowińskiego 3, 63-400 Ostrów Wielkopolski, telefon (62) 737 89 00

Polish English French German Russian

WZW typu A

KOMUNIKAT

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny informuje, że na terenie miasta i powiatu ostrowskiego od początku lutego 2017r. do dnia 12.06.2017r. odnotowano 28 przypadków zachorowań na ostre wirusowe zapalenie wątroby typu A (w tym 1 podejrzany).

Spośród osób chorych 21 zamieszkałych jest w mieście i 7 zamieszkałych na wsi, w tym 14 mężczyzn (w wieku od 16 do 57 lat), 10 kobiet (w wieku od 23 do 48 lat) i 4 dzieci (w wieku 5, 9 i 12 lat).

Od 15 maja 2017r. rejestrowano wyłącznie zachorowania wśród osób, które miały kontakt z chorymi na WZW A.

Wszystkie osoby chore były hospitalizowane na oddziałach zakaźnych.

Stan hospitalizowanych na dzień 12.06.2017r. wynosi 4 osoby (2 osoby dorosłe w Kaliszu, 2 dzieci w Koninie).

Liczba osób przebadanych w kierunku p/ciał anty HAV IgM na dzień 12.06.2017r. wynosi 577, a zaszczepionych p/WZW A wzrasta z każdym dniem – szacuje się, że na dzień 12.06.2017r. jest to ok. 750 osób w tym 188 dzieci.

„Wirusowe zapalenie wątroby typu A szerzy się głównie drogą pokarmową, poprzez zakażone produkty żywnościowe (zwłaszcza produkty nie poddane skutecznej obróbce termicznej), a także przez wodę zakażoną przez osoby wydalające HAV z kałem, nie poddaną skutecznym zabiegom dezynfekcyjnym. Do zakażenia może dochodzić również drogą kontaktów seksualnych (zwłaszcza homoseksualnych) oraz rzadko poprzez krew, drogą naruszenia ciągłości tkanek. Ze względu na czasowe występowanie wirusów w jamie nosowo – gardłowej, do zakażeń sporadycznie może dochodzić również drogą kontaktową” – opracowanie na podstawie literatury Choroby zakaźne i pasożytnicze – epidemiologia i profilaktyka – Wiesław Magdzik, Dorota Naruszewicz – Lesiuk, Andrzej Zieliński.

Wirusowe zapalenie wątroby typu A często nazywane jest żółtaczką pokarmową lub chorobą „brudnych rąk”. Najwięcej wirusów znajduje się w kale, dlatego przestrzeganie elementarnych zasad higieny, a przede wszystkim dokładne i systematyczne mycie rąk zapobiega rozprzestrzenianiu się zakażeń. W zakładach produkujących i rozprowadzających żywność niezbędne jest stosowanie środków dezynfekcyjnych (do dezynfekcji rąk, toalet itp.), natomiast w przypadku kontaktu z nieopakowaną żywnością bezwzględne stosowanie rękawiczek jednorazowych.

Należy podkreślić, że najskuteczniejszą formą profilaktyki WZW A są szczepienia ochronne, które w tym przypadku są szczepieniami zalecanymi. Serokonwersja – czyli wytworzenie przeciwciał po szczepieniu, występuje u prawie 100% osób zaszczepionych, a odporność po szczepieniu jest bardzo długa i utrzymuje się ok. 20-30 lat.

Inspekcja sanitarna niezwłocznie po powzięciu informacji o podejrzeniu lub zachorowaniu na wirusowe zapalenie wątroby typu A, przeprowadza z osobą chorą szczegółowy wywiad epidemiologiczny, z którego stara się pozyskać informacje dotyczące kontaktów z innymi osobami, wyjazdów poza miejsce zamieszkania (krajowych i zagranicznych) oraz ustalić, co te osoby spożywały w okresie od miesiąca do dwóch przed zachorowaniem. Z wywiadów epidemiologicznych, typuje się obiekty żywnościowo – żywieniowe, wskazane przez pacjentów jako lokale, w których osoby chore spożywały posiłki lub się zaopatrywały. W tych właśnie obiektach przeprowadza się kontrole.

W trakcie prowadzenia działań przeciwepidemicznych w ognisku WZW A – Państwowa Inspekcja Sanitarna sprawuje wzmożony nadzór nad: jakością wodą i ściekami – w tym zakresie przeprowadzono 12 kontroli, warunkami zdrowotnymi żywności i żywienia – w tym zakresie przeprowadzono 29 kontroli, higieną dzieci i młodzieży oraz oświatą zdrowotną – w tym zakresie przeprowadzono 10 kontroli i wizytacji. Wszystkie kontrole zawierały w swej treści elementy promocji zdrowia oraz edukację w zakresie dróg szerzenia i sposobów zapobiegania WZW A. Informacje przekazywane są w formie ustnej, pisemnej oraz poprzez ulotki. Ponadto w trakcie bieżących kontroli wynikających z harmonogramu pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej zwracają szczególną uwagę na przestrzeganie wzmożonego reżimu sanitarnego w obiektach kontrolowanych.

Od momentu zakażenia do wystąpienia objawów chorobowych mija od 15 do 50 dni (średnio 30 dni). Na tej podstawie Inspekcja Sanitarna obejmuje nadzorem epidemiologicznym i przekazuje do nadzoru lekarskiego wszystkie ustalone osoby z kontaktu. W uzasadnionych przypadkach wskazane jest wykonywanie badań laboratoryjnych.

W dniu 25.04.2017r. odbyło się spotkanie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego z udziałem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Dyrektora Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim ze wszystkimi lekarzami rodzinnymi, podczas którego ustalono kierunki działań oraz algorytm postępowania w przypadku osób podejrzanych, chorych oraz osób z kontaktu. Do dnia 12.06.2017r. lekarze rodzinni otrzymali informacje o objęciu nadzorem lekarskim osób z kontaktu z chorymi w liczbie 135. Niezależnie od ustalonych kontaktów, liczba osób poddawanych badaniom poszerzona jest o osoby, które miały wykonywane badania transaminaz i przeciwciał anty HAV przez zakłady pracy.

Przedstawiciele Państwowej Inspekcji Sanitarnej uczestniczyli w spotkaniach informacyjno – edukacyjnych organizowanych w placówkach oświatowo – wychowawczych dla rodziców oraz grona pedagogicznego. Ostatnie tego typu spotkanie miało miejsce w dniu 05.06.2017r.

W drodze uruchomionych linii telefonicznych na bieżąco udzielane są informacje i odpowiedzi na liczne pytania mieszkańców.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny uczestniczył we wszystkich posiedzeniach Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

 

PPIS w niniejszym komunikacie przedstawia dynamikę zachorowań

wg dat zachorowania

Lp.

Data zachorowania

Liczba osób, które zachorowały

1

06.02.2017

1

2

13.03.2017

1

3

14.03.2017

1

4

17.03.2017

1

5

27.03.2017

2

6

30.03.2017

1

7

02.04.2017

1

8

03.04.2017

2

9

05.04.2017

2

10

06.04.2017

2

11

08.04.2017

1

12

13.04.2017

1

13

17.04.2017

1

14

19.04.2017

1

15

21.04.2017

1

16

25.04.2017

1

17

26.04.2017

1

18

28.04.2017

1

19

03.05.2017

1

20

08.05.2017

1

21

09.05.2017

1

22

30.05.2017

1

23

04.06.2017

1

24

05.06.2017

1

Łącznie

28

PPIS w niniejszym komunikacie przedstawia dynamikę zachorowań

wg zgłoszeń do PPIS

Lp.

Data powiadomienia PSSE

Liczba osób, które zachorowały

1

03.03.2017r.

1

2

29.03.2017

1

3

30.03.2017

1

4

05.04.2017

1

5

10.04.2017

3

6

13.04.2017

3

7

14.04.2017

2

8

18.04.2017

1

9

19.04.2017

1

10

20.04.2017

2

11

24.04.2017

2

12

25.04.2017

2

13

02.05.2017

1

14

03.05.2017

2

15

15.05.2017

1

16

16.05.2017

1

17

02.06.2017

1

18

06.06.2017

2

Łącznie

28

 

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny

/-/mgr farm. Tadeusz Andrzej Biliński

Mapa strony

Logowanie

Strona logowania WSSE w Poznaniu.
 

Mapa zagrożeń

Newsletter